شما اینجا هستید

عضویت ازمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس در مجمع جهانی حوضچه های کشش-ITTC

آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس به عنوان بزرگترین و مجهزترین ازمایشگاه دریایی منطقه، به عضویت مجمع جهانی حوضچه های کشش در آمده و استاندارد این مجمع را کسب نموده است.

جهت مشاهده اسامی آزمایشگاه های عضو می توانید به سایت WWW.ITTC.info مراجعه نمایید.

تصاویر مربوطه: