شما اینجا هستید

تست مانور نفتکش Esso Osaka

تست مانور نفتکش Esso Osaka

تصاویر مربوطه: